Browsed by
Autors: Komunaleks

Šķirojam atkritumus pareizi!

Šķirojam atkritumus pareizi!

Vienošanās par dalīti vākto atkritumu savākšanu starp Pusēm noslēgtā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros 1.Pasūtītājs apņemas nodrošināt dalīti vākto atkritumu (turpmāk tekstā – OM) kvalitātes un uzkrāšanas prasības un nepieļaut citu atkritumu veidu piejaukumu OM. 2. Pasūtītājs Pakalpojuma sniegšanas dienā apņemas nodrošināt aizpildījumu OM konteineros ar šīs Vienošanās atbilstošo OM ar vismaz 50 % no OM konteinera tilpuma. 3. OM uzkrāšanai Izpildītājs nodod Pasūtītājam lietošanā OM konteinerus ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc šīs Vienošanās parakstīšanas.OM…

Read More Read More

Bezmaksas eglīšu izvešana!

Bezmaksas eglīšu izvešana!

SIA “Clean R” (Carnikavas pagastā) piedāvā eglīšu bezmaksas izvešanu līdz 2024. gada janvāra beigām.  Ziemassvētku eglītes novietojot pie atkritumu konteineru novietnes.               Ja vēlēsies pieteikt egles izvešanu februārī vai vēlāk, tas tiks nodrošināts par maksu.

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

SIA “Komunaleks” Ādažu novads, Carnikavas pagasts, Carnikava, “Atpūtas” dz.-1, LV – 2163 Tel:29422103, e-pasts: [email protected] Apstiprinu: SIA “Komunaleks” Valdes loceklis: S. Šahlovs 13.05.2023., Carnikavā Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem,īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem Izstrādāta saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. 1. Vispārīgās prasības 1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem (turpmāk tekstā – personām) ir pienākums rūpēties par sava dzīvokļa, kā arī dzīvojamās mājas palīgtelpu un koplietošanas telpu ugunsdrošību….

Read More Read More

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58/2022

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58/2022

Ādažos 2022. gada 22. jūnijā Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā IX. Prasības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konteineru novietnēm 33. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks vai apsaimniekotājs nodrošina atkritumu konteineru novietnes izveidošanu katrai daudzdzīvokļu mājai atsevišķi vai kopīgi vairākām mājām, kas atbilst šādām minimālām prasībām: 33.1. atrodas ne tuvāk kā 10 m no dzīvojamās mājas logiem; 33.2. izvietota uz cieta seguma tādā vietā, kur netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāja specializētais transportlīdzeklis; 33.3. atrodas dzīvojamās mājas īpašumā, valdījumā, lietojumā esošā zemes gabalā saprātīgā…

Read More Read More

SIA “Komunaleks” informē, ka mūsu mājas lapā, iespējams iepazīties ar savas mājas sagatavoto atskaiti pa mēnešiem.