Bioloģisko atkritumu savākšana

Bioloģisko atkritumu savākšana

Bioloģisko atkritumu savākšana

1. Bioloģiski atkritumi (turpmāk tekstā – BIO) šīs Vienošanās izpratnē ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi (lapas, zāle, veci augi un sīki zariņi kuru diametrs nepārsniedz 2 cm un garums nepārsniedz 20 cm), augļu un dārzeņu atliekas, virtuves un gatavošanas pārtikas atliekas (ceptas, vārītas, u.c.) un pusfabrikāti, bez jebkāda iepakojuma vai traukiem, kurus vairs nav paredzēts izmantot cilvēku uzturam. Bioloģiskie atkritumi nedrīkst būt ievietoti aizvērtos, noslēgtos iepakojumos!

2. BIO uzkrāšanai IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM lietošanā BIO konteinerus ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc šīs Vienošanās parakstīšanas. BIO uzkrāšanai PASŪTĪTĀJS var izmantot priekšapmaksas maisus un šajā gadījumā Pakalpojuma sniegšana notiek pēc iepriekšējā pieteikuma.

3. BIO atbilstību, atbilstoši šīs Vienošanās 1.punktā minētajam, IZPILDĪTĀJS novērtē pirms BIO izvešanas:

3.1. Ja IZPILDĪTĀJS Pakalpojuma sniegšanas dienā konstatē, ka PASŪTĪTĀJS neievēro šīs Vienošanās 1. punktu, un BIO vēl nav iekrauti IZPILDĪTĀJA transportlīdzeklī, IZPILDĪTĀJS var nesniegt Pakalpojumu, jebkurā gadījumā, informējot PASŪTĪTĀJU par neatbilstībām un nosūtot PASŪTĪTĀJAM e-pastu, veicot zvanu vai nosūtot paziņojumu elektroniski. Ja neatbilstības konstatētas pirms iekraušanas transportlīdzeklī un PASŪTĪTĀJS neveic konteinera pāršķirošanu, tad attiecīgais konteiners var tikt iztukšots sadzīves atkritumu maršrutā piemērojot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu;

3.2. Ja Pakalpojuma sniegšanas brīdī IZPILDĪTĀJS konstatē, ka PASŪTĪTĀJS neievēro šīs Vienošanās 1. punktu un BIO jau ir iekrauti transportlīdzeklī vai gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS atkārtoti konstatē neatbilstības, tad IZPILDĪTĀJS informē par to PASŪTĪTĀJU un BIO tiek kvalificēti kā sadzīves atkritumi. Šādos gadījumos IZPILDĪTĀJS izraksta PASŪTĪTĀJAM rēķinu par apsaimniekoto atkritumu apjomu, piemērojot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, ko PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt rēķinā norādītajā kārtībā;

3.3. BIO neatbilstība tiek konstatēta, veicot fotofiksāciju un tā ir saistoša abām pusēm. PASŪTĪTĀJS piekrīt fotofiksāciju veikšanai, saistībā ar līguma izpildi, savā teritorijā.

4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro līguma 2.2. vai 2.6. punktu, BIO netiks savākti, bet samaksa par Pakalpojumu, pilnā apmērā par attiecīgo konteinera tilpumu konkrētajā izvešanas reizē tiks iekļauta rēķinā.

5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS ieradies veikt pakalpojumu atbilstoši līguma nosacījumiem, neskatoties uz konteinera uzpildījumu, samaksa par Pakalpojumu pilnā apmērā par attiecīgo konteinera tilpumu konkrētajā izvešanas reizē tiks iekļauta rēķinā.

6. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir noslēgta uz laiku, kamēr ir spēkā Līgums.

7. Parakstot šo Vienošanos, PASŪTĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar IZPILDĪTĀJA BIO atbilstības un uzkrāšanas prasībām, tajā skaitā, bet ne tikai ir iepazinies ar tiem BIO veidiem, attiecībā uz kuriem Pakalpojums netiek nodrošināts.

8. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Vienošanās, rakstiski brīdinot PASŪTĪTĀJU 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt IZPILDĪTĀJA izrakstītos rēķinus.

9. Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek piemēroti Līguma noteikumi.