Šķirojam atkritumus pareizi!

Šķirojam atkritumus pareizi!

Vienošanās par dalīti vākto atkritumu savākšanu

starp Pusēm noslēgtā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros

1.Pasūtītājs apņemas nodrošināt dalīti vākto atkritumu (turpmāk tekstā – OM) kvalitātes un uzkrāšanas prasības un nepieļaut citu atkritumu veidu piejaukumu OM.

2. Pasūtītājs Pakalpojuma sniegšanas dienā apņemas nodrošināt aizpildījumu OM konteineros ar šīs Vienošanās atbilstošo OM ar vismaz 50 % no OM konteinera tilpuma.

3. OM uzkrāšanai Izpildītājs nodod Pasūtītājam lietošanā OM konteinerus ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc šīs Vienošanās parakstīšanas.OM uzkrāšanai Pasūtītājs var izmantot priekšapmaksas

somas un šajā gadījumā Pakalpojuma sniegšana notiek pēc iepriekšējā pieteikuma.

4. OM kvalitāti, atbilstoši šīs Vienošanās Pielikumam Nr.1, Izpildītājs novērtē pirms OM izvešanas:

4.1. Ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas dienā konstatē, ka Pasūtītājs neievēro šīs Vienošanās 1. punktu, un OM vēl nav iekrauti Izpildītāja transportlīdzeklī, Izpildītājs Pakalpojumu var

nesniegt, jebkurā gadījumā, informējot Pasūtītāju par neatbilstībām un nosūtot Pasūtītājam e-pastu, veicot zvanu vai nosūtot paziņojumu elektroniski.

4.2. Ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas dienā konstatē, ka Pasūtītājs neievēro šīs Vienošanās 1. punktu un OM jau ir iekrauti transportlīdzeklī vai atkārtoti konstatējot neatbilstības, Izpildītājs informē Pasūtītāju, ka OM tiek kvalificēti kā cietie sadzīves atkritumi, Izpildītājs izraksta Pasūtītājam rēķinu par apsaimniekoto atkritumu apjomu, piemērojot sadzīves atkritumu

apsaimniekošanas maksu, ko Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt rēķinā norādītajā kārtībā. Ja neatbilstības konstatētas pirms iekraušanas transportlīdzeklī, attiecīgais konteiners tiek iztukšots

sadzīves atkritumu maršrutā.

4.3. OM kvalitātes neatbilstība tiek konstatēta, veicot fotofiksāciju un tā ir saistoša abām pusēm.

5. Ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas dienā konstatē, ka Pasūtītājs neievēro šīs Vienošanās 1.punktu un citu atkritumu veidu piejaukums OM ir vairāk kā 20%, Izpildītājam ir tiesības

piemērot Pasūtītājam līgumsodu EUR 20,00 (divdesmit eiro) apmērā par katru gadījumu.

6. Pasūtītājs apņemas ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms Pakalpojuma sniegšanas dienas informēt Izpildītāju, ja Pakalpojuma sniegšana nav nepieciešama, jo netiks nodrošināts šīs Vienošanās

2.punktā noteiktais. Ja Pasūtītājs nav informējis Izpildītāju šajā punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu EUR 10,00 (desmit eiro) apmērā par katru

gadījumu.

7. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2. punktu, Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu EUR 10,00 (desmit eiro) apmērā par katru gadījumu.

8. Pasūtītājs apmaksā līgumsodus Izpildītāja rēķinā noteiktajā kārtībā.

9. Pasūtītājs, līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai, ja tas ir nepieciešams, iesniedz Izpildītājam vārtu atslēgas/pultis (vai to komplektus) atbilstoši izvedamo OM veidu un OM konteineru

skaitam (piemēram, viens komplekts – stikla, otrs komplekts – MAK/PET). Ja Pasūtītājs nav iesniedzis Izpildītājam vārtu atslēgas/pultis (tajā skaitā – ja tās nomainītas, bet jaunās Izpildītājam

nav iesniegtas) atbilstoši izvedamo OM veidu un OM konteineru skaitam, Izpildītājs Pakalpojumu nesniedz.

10. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir noslēgta uz laiku, kamēr ir spēkā Līgums. Šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir Pielikums Nr. 1 “Dalīti vākto atkritumu

kvalitātes nosacījumi”.

11. Parakstot šo Vienošanos, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Izpildītāja OM kvalitātes un uzkrāšanas prasībām, tajā skaitā, bet ne tikai ir iepazinies ar tiem OM veidiem, attiecībā uz

kuriem Pakalpojums netiek nodrošināts.

12. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Vienošanās, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Izpildītāja izrakstītos rēķinus.

13. Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek piemēroti Līguma noteikumi.

Dalīti vākto atkritumu kvalitātes nosacījumi

1. Izlietoti kartona iepakojumi – sauss gofrētais kartons, kartona kastes un jebkāda veida kartona iepakojumi, kas ir bez citu materiālu piejaukumiem. Nav pieļaujams mitrs vai slapjš materiāls, dažādi papīra izstrādājumi, laminēts kartons vai tāds, kas iepakots polimēru vai citu materiālu apvalkā. Pieļaujami vienīgi nelieli līmlentes gabali, kas piestiprināti kartona iepakojumam. (MAK)

2. Papīrs – biroja papīrs, žurnāli, avīzes, tipogrāfijas atgriezumi. Nav pieļaujams laminēts materiāls vai tāds, kas nav atdalāms. Materiālam jābūt pilnībā sausam un bez atkritumu vai citas šķiroto materiālu klases piejaukumiem. (MAK)

3. Caurspīdīgās (Stretch) plēves iepakojums (Iepakojuma starptautiskais marķējuma numurs – 4)– caurspīdīga iepakojuma palešu plēve, bez apdrukas un citu polimēru vai papīra piejaukumiem. Nav pieļaujami apdrukātas plēves piemaisījumi. Pieļaujami vienīgi nelieli caurspīdīgās līmlentes gabali. Materiālam jābūt sausam un bez atkritumu vai citas šķiroto materiālu klases piejaukumiem.

Caurspīdīgās (Stretch) plēves iepakojums ir tikai LDPE (Low density polyethylene), bez PP (Polipropilēns), PS (Polistirols), HDPE (High Density Polyethylene), PET (PET pudeles) u.c.

piejaukumiem. (PET)

4. Jauktu polimēru (LDPE) iepakojums (Iepakojuma starptautiskais marķējuma numurs -4) – caurspīdīga iepakojuma palešu plēve jaukta ar apdrukātu iepakojuma plēvi. Materiālam jābūt sausam un bez atkritumu vai citas šķiroto materiālu klases piejaukumiem. Nododamais materiāls ir LDPE – Low density polyethylene bez citu polimēru – PP (Polipropilēns), PS (Polistirols), HDPE (High Density Polyethylene), PET (PET pudeles) u.c. piejaukumiem. Pieļaujami tikai nelieli līmlentes piejaukumi, kas piestiprināti materiālam. (PET)

5. Stikla iepakojums – tīrs stikla iepakojums bez pārtikas vai šķidruma piejaukumiem. Stikla iepakojums var būt saplēsts. Ir pieļaujamas etiķetes, kas piestiprinātas stikla iepakojumam. (Stikls)

Stikla iepakojums var būt dažādu krāsu stikla pudeles, burkas u.c. Nav pieļaujams medicīnas vai bīstamu materiālu iepakojums, vai stikla pudeles, kas iepakotas kartona kārbās vai ar citu materiālu piejaukumiem.

6. PET pudeles (Iepakojuma starptautiskais marķējuma numurs -1) – dzērienu iepakojuma PET pudeles dažādās krāsās. Materiālam jābūt sausam, un no pudelēm iztukšotam šķidrumam. Netiek pieņemtas netīras pudeles vai tādas, kuras satur citu atkritumu piemaisījumus, kā arī PET pudeles ar metāla korķiem. Ir pieļaujamas tikai etiķetes un plastmasas korķi. (PET)

7. HDPE materiāls– iepakojuma HDPE (high density polyethylene) kannas un mucas, kuras nodotas atbilstošā izmērā, kas nepārsniedz 100 cm x 100 cm x 1 cm (biezums). HDPE mucām un kannām jābūt iztukšotām un bez satura pārpalikumiem vai citiem atkritumiem. Netiek pieņemtas mucas un kannas, kas iepriekš saturējušas ķīmiskas vai kodīgas vielas par ko liecina atbilstoša uzlīme uz iepakojuma. Ir pieļaujamas etiķetes un plastmasas korķi. (PET kont)

8. Jaukts iepakojums (nodots ar pašpresējošiem un atvērta tipa konteineriem) – satur dažādus iepakojuma materiālus ieskaitot kartonu un LDPE plēves u.c. iepakojumu. Viss materiāla saturs ir

izlietots iepakojums un pieļaujami tikai šo nosacījumu punktos 1.,3.,4.,6. un 7. minētie materiāli. (MAK/PET)

9. Jaukts iepakojums (nodots ar mobilajiem atkritumu konteineriem ar tilpumu līdz 1,1 m3) – satur dažādus dalīti vāktus materiālus ieskaitot kartonu, LDPE plēves u.c. Viss materiāla saturs ir punktos 1.,2.,3.,4.,6.,7. minēto materiālu, metāla iepakojumu un metāla sadzīves priekšmetu maisījums – alumīnija dzērienu bundžas, konservi (skaloti), metāla muciņas (tilpumā līdz 5l), kanniņas, kārbas u.c. (MAK/PET)

Materiāli, kuri netiek pieņemti – koks, logu stikls, poliamīds, laminēti materiāli, polistirols un putupolistirols (putuplasts), polivinilhlorīds, teflons, materiāli, kas nav atdalāmi standarta šķirošanas procesā – vēstules ar “lodziņu”, plakāti ar iestrādātu magnētu, papīra iepirkumu maisi ar plastmasas rokturiem u.c.,

Aizliegts OM konteineros ievietot: sadzīves atkritumus, bīstamos atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), būvniecības atkritumus, riepas, izdedžus, sprāgstvielas un radioaktīvas vielas, šķidrus atkritumus, pārtikas atkritumus, bioloģiski noārdāmus atkritumus, alumīnija foliju, pārmērīgi lielus priekšmetus, asus priekšmetus vai tādus ar kuriem iespējams savainoties, iepakojumu, kurā bijušas ķīmiskas vai kodīgas vielas u.c., kā arī citus atkritumus, kas nav OM. Jebkurš slapjš vai netīrs iepakojums tiek uzskatīts par neatbilstošu OM, kas pielīdzināms sadzīves atkritumiem un par attiecīgo materiāla apjomu Pasūtītājam tiek izrakstīts rēķins,

piemērojot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, atbilstoši šī Līguma noteikumiem