Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58/2022

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58/2022

Ādažos 2022. gada 22. jūnijā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā

IX. Prasības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konteineru novietnēm

33. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks vai apsaimniekotājs nodrošina atkritumu konteineru novietnes izveidošanu katrai daudzdzīvokļu mājai atsevišķi vai kopīgi vairākām mājām, kas atbilst šādām minimālām prasībām:

33.1. atrodas ne tuvāk kā 10 m no dzīvojamās mājas logiem;

33.2. izvietota uz cieta seguma tādā vietā, kur netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāja specializētais transportlīdzeklis;

33.3. atrodas dzīvojamās mājas īpašumā, valdījumā, lietojumā esošā zemes gabalā saprātīgā un pārskatāmā attālumā no jebkuras mājas, kuras lietošanai konteineru novietne izveidota, un ir pieejams visiem mājas iedzīvotājiem;

33.4. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālos obligāti tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus;

33.5. atkritumu konteineru novietnes izveidošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

XI. Noslēguma jautājumi

38. Daudzdzīvokļu māju konteineru novietnes izveidošanai atbilstoši noteikumu IX nodaļas prasībām Carnikavas pagastā noteikts pārejas periods līdz 2023. gada 1. septembrim.