SIA “Komunaleks” informē, ka mūsu mājas lapā, iespējams iepazīties ar savas mājas sagatavoto atskaiti pa mēnešiem.